GTI West-Vlaanderen

West Deal

West Deal, het economisch transformatieplan van de Provincie kon de Europese Commissie in 2015 overtuigen om een GTI West-Vlaanderen met ruim 23 miljoen euro inleg aan Europese middelen te voorzien. Hiervan zijn 20. 900.000 euro middelen uit het EFRO Vlaanderen-programma en 2.800.000 middelen uit het ESF Vlaanderen-programma. Het bedrag fungeert als hefboom om in totaal minimaal 50 miljoen euro in de West-Vlaamse economie te injecteren.

 

 

De West-Vlaamse economie kent een aantal structurele handicaps, zoals onder meer een te lage startersratio, een nood aan adequate onderzoeksfaciliteiten die afgestemd zijn op de West-Vlaamse economie en haar KMO’s, een tekort aan multimodale logistieke platformen, een groeiende nood aan gekwalificeerde werkkrachten.
Om deze uitdagingen aan te gaan werd een globale strategische visie ontwikkeld. Met West Deal, het economisch transformatieplan voor West-Vlaanderen, beschikt het provinciebestuur over dergelijk globaal beleidskader voor de economische ontwikkeling van West-Vlaanderen. West Deal formuleert duidelijke ambities, om de basisvoorwaarden te creëren voor een structurele en duurzame economische transformatie van de West-Vlaamse economie.

De zes pijlers/ambities van West Deal zijn:

 1. een toonaangevend startersbeleid
 2. een op West-Vlaamse leest geschoeid industrieel beleid met de Fabrieken voor de Toekomst
 3. een toekomstgerichte, multimodale logistieke strategie
 4. een O&O-stimulerende en bedrijfsgerichte ontwikkeling van het hoger onderwijs
 5. een reëel kleinhandel-ondersteunend en kernversterkend beleid
 6. een economisch impulsplan voor de Westhoek

Om de projecten die voortvloeien uit deze ambities te kunnen realiseren, werd gezocht naar de nodige financiële middelen. Het strategisch Europees financieringsinstrument GTI (Geïntegreerde Territoriale Investeringen), kon een hefboom creëren. Via een GTI kunnen regio’s financiële middelen aanvragen om een uitgekiende economische strategie voor een specifieke regio uit te voeren.

West Deal, het economisch transformatieplan van de Provincie kon de Europese Commissie in 2015 overtuigen om een GTI West-Vlaanderen met ruim 23 miljoen euro inleg aan Europese middelen te voorzien. Hiervan zijn 20. 900.000 euro middelen uit het EFRO Vlaanderen-programma en 2.800.000 middelen uit het ESF Vlaanderen-programma. Het bedrag fungeert als hefboom om in totaal minimaal 50 miljoen euro in de West-Vlaamse economie te injecteren.

 

West Deal2

GTI West-Vlaanderen concreet

Inhoudelijk vormt West Deal het kader van de GTI West-Vlaanderen. Om de structurele impact van de GTI-middelen te maximaliseren en een duurzame transformatie van de West-Vlaamse economie te bewerkstelligen, werd een projectenkader (West Deal2)uitgewerkt rond zeven prioritaire inhoudelijke actiedomeinen. Deze actiedomeinen zijn evenwichtig verspreid over heel de provincie door een lokale/regionale verankering ,en gefocust op de West-Vlaamse industriële clusters.

Met de invulling van de projecten willen alle partners van de Provincie, onder coördinatie van de POM West-Vlaanderen, concreet vorm geven aan West Deal en basisinvesteringen uitbouwen die de West-Vlaamse bedrijven moeten sterken voor een toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling en groei.

De zeven actiedomeinen zijn:

 1. West Flanders’ Health Center
  De ontwikkeling van investeringen rond gezondheidszorg en ten gunste van de gezondheidszorg (zorgeconomie, levenslang wonen … ).

Uitvalsbasis is de regio Brugge, aangevuld met ‘antennes’ elders in West-Vlaanderen.
 

 1. WestFood.Be – Flanders’ Food Valley

De ontwikkeling van het kanaal Roeselare-Leie en de kanaalzone, in het raam van het globaal masterplan voor de agrovoedingsindustrie.

Uitvalsbasis is de regio Midden-West-Vlaanderen, in het bijzonder Roeselare, aangevuld met ‘antennes’ elders in West-Vlaanderen.
 

 1. Blue Growth
  De ontwikkeling van Greenbridge als mariene campus, ontwikkelingen rond on-, near- en offshore mariene toepassingen, energieproductie …

Uitvalsbasis is regio Oostende, en offshore.

 

 1. TechniX
  De ontwikkeling van technische en technologische kennisassen, gericht op de West-Vlaamse industriële clusters (kmo’s).

Uitvalsbasis is regio Zuid-West-Vlaanderen (Kortrijk), aangevuld met ‘antennes’ elders in West-Vlaanderen.
 

 1. West-Poort
  De ontwikkeling van logistieke infrastructuur in het raam van de West-Poort-strategie. Dit houdt de verdere ontwikkeling van de internationale poorten (zee- en luchthavens) in en de duurzame en multimodale ontsluiting van het economische hinterland. De infrastructuurinvesteringen zijn gericht op de ondersteuning van de West-Vlaamse industriële clusters, met focus op verduurzaming van logistieke processen.
  Zeebrugge vormt het strategisch centrum inzake het West-Vlaamse logistieke beleid.
   
 2. Economisch Impulsplan Westhoek
  Diverse projecten geven nieuwe impulsen aan de Westhoek (initiatieven rond duurzaam bouwen, het versterken van handelskernen …); binnen elk van bovenstaande thema’s worden specifieke Westhoek-accenten gelegd.
  Uitvalsbasis is de regio Westhoek.

 

 1. West@Work
  De ontwikkeling van een vraag- en toekomstgericht tewerkstellingsbeleid ten behoeve van de speerpuntsectoren, met inzet op een gekwalificeerde instroom van werkzoekenden (incluis specifieke doelgroepen zoals kansengroepen en grensarbeid) èn met inzet op het behoud van competente werkkrachten.
   

Aan de basis van elk actiedomein ligt de verdere uitbouw van onderzoeksinfrastructuur (hogescholen, universitaire campussen, kmo-gerichte testfaciliteiten, technologische opleidingscentra …).

Rode draad doorheen alle projecten is de nauwe samenwerking en interactie tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfswereld. Het gemeenschappelijke doel van alle projecten is een continue kwalitatieve groei van de West-Vlaamse kmo’s en de West-Vlaamse economie.

Binnen dit kader werden in totaal (oproepen maart/april en oktober 2016) veertien projectvoorstellen ingediend. In bijlage I vindt u een overzicht van deze projecten.

 

Projecten goedgekeurd en opgestart in 2016
Van de ingediende projecten werden in 2016 twee projecten goedgekeurd en opgestart: Toegepaste Technologische Innovatie en Krak West.
 

West-Vlaamse maatwerkbedrijven pionieren in Toegepaste Technologische Innovatie
 

In het kader van het Europees project Toegepaste Technologische Innovatie (TTI) lanceerden de maatwerkbedrijven, verenigd in 4Werk vzw, en de POM West-Vlaanderen zes proeftuinen waarbij concrete en effectieve productie-ondersteunende technologieën ontwikkeld worden. Met dit project willen de maatwerkbedrijven zich voorbereiden op toekomstgerichte technologische omwentelingen.

Deze proeftuinen, waar procesontwikkeling via co-creatie voorop staat, omvatten telkens een maatwerkbedrijf, een kennispartner (met name Xiak en SIRRIS) voor de ontwikkeling van aangepaste technologieën, én reguliere ondernemingen. Het project kwam in het najaar van 2016 op kruissnelheid en loopt tot het voorjaar van 2018.

De knowhow die in de maatwerkbedrijven aanwezig is inzake de inpassing van diverse methodieken en technologieën in het productieproces, in correlatie met de doelgroep werknemers, vormt een nog quasi onontgonnen innovatieterrein ten dienste van de productiebedrijven.

Ook reguliere bedrijven zitten met vragen om het werk toegankelijker te maken. Zij willen ook hun oudere werknemers langer aan het werk kunnen houden en tegelijkertijd concurrentieel blijven. 4Werk vzw beoogt een multiplicatoreffect om de ontwikkelde technologische innovaties achteraf zoveel mogelijk te implementeren op industriële werkvloeren. Daarom worden tijdens het project expertengroepen georganiseerd die tijdens het ontwikkel- en testproces de voortgang van de zes proeftuinen opvolgen om de toepassingsmogelijkheden achteraf te verruimen. Eind 2017 wordt een roadshow georganiseerd met bedrijfsbezoeken aan alle proeftuinen waarbij de gerealiseerde technologische innovaties op de werkvloeren uitgebreid aan bod zullen komen.

De zes concrete proeftuinen binnen het Europese project omvatten innovaties inzake polyvalente intelligente werkposten in textielsortering (Kringloopcentrum Zuid West-Vlaanderen), collaboratieve robots en cognitieve arbeidsondersteuning  (Mariasteen), zelflerende automatische en intelligente stapelhulp (Westlandia), cameradetectie ifv werkhulp, kwaliteits- en procescontrole (Waak) en een polyvalente overhevelingstool (Oesterbank).

Promotor van het project is de vzw 4Werk, met 7 maatwerkbedrijven als uitvoerende partners en ondersteuning door de POM West-Vlaanderen.

 

Krak West – Krachtige kernen in West-Vlaanderen

Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) is hoofdpromotor van het Europees project KraK West dat in september 2016 werd opgestart. Dit project heeft onder meer als doel om een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen te bevorderen, en de handelskernen waarvan de kleinhandelaars de actoren zijn te versterken.

(Lokale) besturen staan immers voor een aantal uitdagingen bij het voeren van een detailhandelsbeleid. De vergrijzing, een grotere mobiliteit, het toegenomen belang van experience shopping, digitalisering... hebben het winkelgedrag van de consument gewijzigd. Aan de aanbodzijde zijn er ook allerlei tendensen bezig: branchevervaging, internationalisering, filialisering, de verdere groei van webwinkels… Naar verwachting zullen baanwinkels en grote winkelgebieden nog meer aan belang winnen, met een verdere toename van commerciële leegstand in de kernen tot gevolg. Hierdoor worden deze minder aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers, investeerder en ondernemers.

Als  ondersteuning van het detailhandelsbeleid in de kern, wil OC West aan de deelnemende West-Vlaamse gemeenten en steden binnen het project een aantal tools aanreiken voor het voeren van communicatie-acties. Deze acties kunnen provinciaal overkoepelend zijn voor alle steden en gemeenten samen of kunnen per afzonderlijke stad of gemeente gevoerd worden.