Blue Growth Cluster noodzakelijk voor ontwikkeling Noordzee

De economische sector, vertegenwoordigd door Vlaamse topbedrijven, universiteiten, socio-economische actoren en overheid roept de Vlaamse regering op om Blue Growth te erkennen als een volwaardige speerpuntcluster. Deze oproep gebeurt onder de vorm van een verzoekschrift aan de Vlaamse Regering dat ondertekend werd door een multidisciplinair team van ondernemingen, overheden en kennisinstellingen.

 

Onder hen Alain Bernard, CEO van Deme NV: “Vlaanderen heeft wereldspelers in waterbouw en offshore energie, en beschikt met de Noordzee over een ideaal testlab. Met de sterke mariene wetenschappelijke kennis en het innovatief KMO weefsel zijn alle elementen voorhanden om met Vlaanderen een koppositie te verwerven in de blauwe economie.”

In het raam van het Vlaams clusterbeleid, erkent de Vlaamse regering binnenkort enkele economische clusters als volwaardige speerpuntclusters, om deze verder te verankeren en intensief te ondersteunen. Vandaag zijn alle elementen aanwezig om een economische en multidisciplinaire  ontwikkeling van de Noordzee te realiseren met een uitgesproken internationale uitstraling, via ambitieuze acties en consistente investeringsvoorstellen. Het zwaartepunt hierbij bevindt zich in Oostende, maar de beoogde toegevoegde waarde situeert zich ontegensprekelijk op het Vlaamse niveau.

Vlaamse Blauwe Cluster

Vlaanderen kan binnen het Europese blauwe-groeiverhaal een koppositie verwerven en een topspeler worden èn blijven op de internationale markt.

‘Topbedrijven, kennisinstellingen, socio-economische actoren en overheid staan klaar om de krachten te bundelen in een Vlaamse blauwe cluster met basis in Oostende en oplossingen te leveren voor de vele maatschappelijke uitdagingen’, zegt gedeputeerde voor Economie Jean de Bethune. 

Namens een breed partnerschap, geschraagd door meer dan relevante actoren zoals DEME, Jan De Nul, Sioen Industries, DotOcean, Flanders’ Maritime Cluster, Belgian Offshore Cluster, Haven van Oostende, UGent, Sirris, het VLIZ, de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy van de POM West-Vlaanderen, Voka en UNIZO, heeft de Provincie West-Vlaanderen een verzoekschrift ingediend bij de Vlaamse regering om Blue Growth te erkennen als een Vlaamse speerpuntcluster. De blauwe cluster zal de krachten bundelen op het vlak van communicatie, innovatie en export.

De blauwe economie in Vlaanderen

De Vlaamse mariene en maritieme sector heeft een lange traditie en vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de Vlaamse economie met een directe toegevoegde waarde van 26 miljard €. De sector biedt werk aan 46.000 personen op voltijdse basis.

Sectoren met groeiopportuniteiten

Voedselbevoorrading, duurzame energievoorziening, klimaatadaptatie, veiligheid tegen overstromingen, transport over water en grondstofvoorziening zijn wereldwijd verbonden aan de sectoren van de blauwe groei. Oplossingen voor deze maatschappelijke uitdagingen kunnen een directe economische meerwaarde betekenen voor talrijke Vlaamse bedrijven  actief in blauwe subsectoren.

Daarenboven stelt Europa vast dat sectoren als aquacultuur, adaptatie aan zeespiegelstijging en klimaatwijziging, kusttoerisme, mariene biotechnologie, energie uit de zee en ontginning van de zeebodem over een groot innovatiepotentieel beschikken en nog aanzienlijk kunnen groeien. Ook het federale niveau erkent de ambitie om te groeien inzake blauwe energie.

Benodigde engagementen

Om de sector Blue Growth verder uit te bouwen wordt aan de Vlaamse regering bijkomend volgende concrete engagementen gevraagd:

 • De definitieve toekenning van de middelen voor de financiering van de bouw van de golftank met golf-, getij- en windgeneratie.  De realisatie van de golftank is één van de pijlers van het Gen4Wave-project, een actieplan omtrent golf- en getij-energie. De golftank is een bassin van 30 op 30 meter en laat toe om schaalmodellen van kustwaterbouwkundige en offshore constructies, zoals havendammen, golf- en getij-energieconvertoren of offshore windturbines, te onderwerpen aan de inwerking van golven, getijstroming en wind.
 • De realisatie van een investeringsplan voor Blue Growth met onder meer focus op de realisatie van testfaciliteiten on-, near- en offshore.
  Om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen voor een groeiende lokale en internationale markt, heeft de aanwezige industrie nood aan testfaciliteiten zowel on-, near- en offshore. In het kader van de Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI) West-Vlaanderen staan hiertoe concrete dossiers op het punt te worden ingediend.
  De gezamenlijke investeringen in het Gen4Wave golfbad en het onderdeel Blue Growth van de GTI West-Vlaanderen bedragen ongeveer € 30 miljoen. Beide dossiers samen zullen Vlaanderen op de kaart zetten als internationaal toonaangevend testcentrum voor blauwe groei.
 • De versnelde aanpak van de ontwikkeling en ontsluiting van de haven van Zeebrugge in het kader van het masterplan Vlaamse Baaien.
  De ontwikkeling van het Masterplan Vlaamse baaien omvat een eerste synthese van noodzakelijke onderzoeken om de kustregio klimaatbestendig te maken. Het plan omvat onder meer concepten als een havenuitbreiding van Zeebrugge parallel met de kust en de creatie van een aaneengesloten eilandengordel voor de Vlaams-Nederlandse kust.

  Gezien het grote belang van een afdoende kustbescherming en een goed ontsloten Vlaamse diepzeehaven, de mogelijkheid om gelijktijdig doelstellingen te realiseren inzake hernieuwbare energie, toerisme, natuur … is een versnelde aanpak van het Masterplan Vlaamse baaien noodzakelijk.  Op korte termijn een multidisciplinair team van wetenschappelijke experten samenstellen om dit masterplan op te maken, is aan de orde.

 

Meer info over verzoekschrift aan de Vlaamse Regering:

Geert Dangreau
Coördinator Blue Energy

E: geert.dangreau@pomwvl.be –  M 0473 894923